N.K.S Kvamsgrindkollektivet AS er en enhet innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige. Virksomheten eies av NKS Trøndelag Sør og har avtale med Helse Midt-Norge RHF, som forvaltes av Rusbehandling Midt-Norge HF. Kvamsgrindkollektivet tilbyr behandling i heldøgn og drifter etter modell av medleverskap, der tilsatte miljøterapeuter i all hovedsak har bolig tilknyttet arbeidsstedet. Langvarige og nære relasjoner er et grunnelement i behandlingen.
Målgruppen er ungdom av begge kjønn, i aldersgruppen 16-24 år med sammensatt problematikk, som har utviklet en rusmiddelavhengighet. Inntak av elever i aldersgruppen 16-18 år skjer etter en individuell faglig vurdering og primært i forlengelsen av tilbud fra Trondheimklinikken, avdeling ungdom døgn.

Vår behandling er tuftet på verdiene: Trygghet, Respekt og Engasjement

NKS Trøndelag Sør har ansvaret for det ytre vedlikehold av bygningsmassen og Helse Midt-Norge har ansvar for det innvendige vedlikehold. Fylkesstyret forvalter kapitalen som innbetales fra våre lokalavdelinger.

Kontonummer:
Bidrag Kvamsgrind: 8601 16 76830
Vedlikehold Kvamsgrind: 8601 15 94273